قائم مقام سازمان فضایی ایران از همکاری مشترک کشورمان در پروژه تحقیقاتی پیش بینی زلزله با استفاده از ماهواره های لایه یونیسفر خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری 8 کشور عضو سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) اجرا می شود.
حمید فاضلی قائم مقام سازمان فضایی ایران، از مشارکت ایران در پروژه مطالعاتی پیش بینی زلزله با استفاده از سنجنده هایی که در لایه یونسفر قرار دارند و نیز پروژه ماهواره مشترک کشورهای عضو سازمان اپسکو خبر داد.

وی با بیان اینکه این همکاری مشترک در سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه به تصویب رسیده و مراحل مختلف آن در حال انجام است، اظهار داشت: در این پروژه، مطالعات بر روی استفاده از ماهواره هایی است که در لایه یونیسفر می توانند سنجنده هایی داشته باشند تا امواج زلزله که در لحظه یا قبل از وقوع زلزله متساعد می شود و از لایه زمین به سمت فضا حرکت می کند را پیش بینی کند.

قائم مقام سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه این پروژه یک کار پژوهشی است و اثبات شده قطعی نیست، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کشورها پروژه های مطالعاتی را برای پیش بینی وقوع زلزله با استفاده از ماهواره آغاز کرده اند.

فاضلی با اشاره به تعریف این پروژه مطالعاتی در سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه، گفت: ایران نیز به همراه 8 کشور عضو این سازمان در این پروژه مطالعاتی شرکت کرده و برخی از طرح های آن را به صورت مشترک و برخی را به صورت انفرادی انجام خواهد داد.