دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین زیست بوم های آبی ایران است. این دریاچه که در سالهای اخیر با بحران شدید کم آبی مواجه شده است هم اکنون به دنبال بارش های اخیر 28 سانتی متر ارتفاع آب آن افزایش یافته است.


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)


بر فراز دریاچه ارومیه (عکس)