بزرگترین غار دنیا در ویتنام؛ این غار آنقدر وسیع است که داخل آن جنگل وجود دارد و ابر تشکیل میشود!
بزرگترین غار دنیا در ویتنام با یک جنگل در دل غار! (عکس)
منبع: مهر